BIBLIOGRAFIA

Allilujewa S., Dwadzieścia listów do przyjaciela, Warszawa 1996

Awtorchanow A., Zagadka śmierci Stalina. Spisek Berii, Londyn 1983

Babel I., Dzienniki 1920, Warszawa 1990

Bażanow B., Byłem sekretarzem Stalina, Warszawa 1985

Bernaś F., Wilczur J. E., Piekielny krąg. Z dziejów Czeka, GPU, NKWD, Warszawa b.d.w. (po 1990)

Blüth R., Alea iacta est, [w:] Droga nr 3 z 1937 r.

Blüth R., Proces Moskiewski, [w:] Przegląd Współczesny nr 178 z lutego 1937 r.

Blüth R., Tajemnicze plenum Centralnego Komitetu C.K. WKP(b), [w:] Przegląd Współczesny nr 182 z czerwca 1937 r.

Bocheński J. M., Lewica, religia, sowietologia, Warszawa 1996

Bukowski W., I powraca wiatr, Warszawa 1990

Bullock A., Hitler i Stalin, żywoty równoległe, t. 1-2 Warszawa 1994

Bunt w Kengirze, [w:] Karta. Niezależne pismo historyczne, Nr 13 z 1994 r.

Conquest R., Lenin. Prawda o wodzu rewolucji, Warszawa – Chicago, b.d.w. (prawdopodobnie 1997)

Conquest R., Stalin, Warszawa 1991

Conquest R., Stalin i zabójstwo Kirowa, Warszawa 1989

Cortois S., Werth N., Panne J. – L., Paczkowski A., Bartosek K., Margolin J. – L., Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Warszawa 1999

Davies N., Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 1998

Davies N., Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919 – 1920, Kraków 1998

Dzwonkowski R. SAC, Kościół katolicki w ZSSR 1917-1939. Zarys historii, Lublin 1997

Dżilas M., Rozmowy ze Stalinem, Warszawa 1991

Engels F., Anty – Dühring. Pan Eugeniusz Dühring dokonuje przewrotu w nauce, Warszawa 1949

Engels E., Dialektyka przyrody, Warszawa 1979

Engels F., List Engelsa do J. Blocha z 21 września 1890 (Londyn), [w:] K. Marks, Engels F., Listy wybrane, Warszawa 1982

Engels F., Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej, Warszawa 1948

Engels F., Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa. W związku z badaniami Lewisa H. Morgana, Warszawa 1969

Gide A., Powrót z ZSRR, Warszawa 1937

Ginzburg E., Stroma ściana, Warszawa 1990

Giroud F., Jenny Marks czyli żona diabła, Warszawa 1995

Grabski A. F., O „Krótkim kursie” – nie całkiem krótko. Z problematyki filozofii dziejów stalinizmu, [w:] Archiwum Myśli Politycznej, t. 3 z 1993 r.

Grossman W., Wszystko płynie, Warszawa 1990

Heller M., Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki, Paryż 1988

Herling – Grudziński G., Inny świat. Zapiski sowieckie, Warszawa 1989

Hertz A., Militaryzacja stronnictwa politycznego, [w:] A. Hertz, Szkice o totalitaryzmie, Warszawa 1994

Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs, Warszawa 1949

Huxley A., Nowy wspaniały świat, Kraków 1988

Huxley A., Nowy wspaniały świat, poprawiony, Paryż 1960

Irving D., Wojna Hitlera, Warszawa 1999

Jaxa – Ronikier B., Dzierżyński, czerwony kat, Kraków 1990

Johnson P., Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Londyn 1992

Kanał Białomorski, [w:] Karta – niezależne pismo historyczne, nr 13 z 1994 roku

Kapuściński R., Imperium, Warszawa 1993

Kizny T., Biełomor Kanał, [w:] Magazyn nr 14 dodatek do Gazety Wyborczej nr 82, wydanie warszawskie z 8 kwietnia 1994 r.

Koestler A., Ciemność w południe, Paryż 1983

Kołakowski L., Główne nurty marksizmu, cz. I - III: Powstanie, Rozwój, Rozkład Warszawa 1989

Konstytucja Sowieckiej Rosji, [w:] J. Parandowski, Bolszewicy i bolszewizm w Rosji, Londyn 1996

Krywicki W., Byłem agentem Stalina, Warszawa 1990

Kucharzewski J., Od caratu białego do czerwonego, Warszawa 1990 (II wydanie, skrócone przez autora. Wznowienie)

Lebiediewa N., Katyń. Zbrodnia przeciwko ludzkości, Warszawa 1998

Lenin W. I., Co robić ?, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 5, Warszawa 1950

Lenin W. I., Dziecięca choroba „lewicowości” w komunizmie, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 31, Warszawa 1955

Lenin W. I., Jak „Iskra” omal nie zgasła?, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 4, Warszawa 1953

Lenin W. I., Jak zapewnić powodzenie Zgromadzenia Ustawodawczego (O wolności prasy), [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 25, Warszawa 1951

Lenin W. I., Jak zorganizować współzawodnictwo?,[w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 26, Warszawa 1956

Lenin W. I., Krach II Międzynarodówki, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 21, Warszawa 1951

Lenin W. I., Krok naprzód, dwa kroki wstecz, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 7, Warszawa 1952

Lenin W. I., Kwestia narodowa w naszym programie, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 6, Warszawa 1952

Lenin W. I., Lepiej mniej, ale lepiej, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 33, Warszawa 1957

Lenin W. I., List do D. I. Kurskiego, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 33, Warszawa 1957

Lenin W. I., List do Zjazdu, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 36, Warszawa 1958

Lenin W. I., Materializm a empiriokrytycyzm. Krytyczne uwagi o pewnej reakcyjnej filozofii, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 14, Warszawa 1949

Lenin W. I., Nowa Polityka Ekonomiczna a zadania Komitetów Polityczno – Oświatowych. Referat wygłoszony na II Ogólnorosyjskim Zjeździe Komitetów Polityczno – Oświatowych, 17 października 1921, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 33, Warszawa 1957

Lenin W. I., O dyktaturze proletariatu, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 30, Warszawa 1957

Lenin W. I., O manifeście ormiańskich socjaldemokratów, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 6, Warszawa 1952

Lenin W. I., O państwie. Wykład wygłoszony na Uniwersytecie im. Swierdłowa. Wygłoszony 11 lipca 1919 r., [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 29, Warszawa 1956

Lenin W. I., O zadaniach proletariatu w obecnej rewolucji, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 24, Warszawa 1952

Lenin W. I., O znaczeniu wojującego materializmu, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 33, Warszawa 1957

Lenin W. I., Organizacja partyjna a partyjna literatura, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 10, Warszawa 1955

Lenin W. I., Państwo a rewolucja. Nauka marksizmu o państwie a zadania proletariatu w czasie rewolucji, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 25, Warszawa 1951

Lenin W. I., Program agrarny rosyjskiej socjaldemokracji, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 6, Warszawa 1952

Lenin W. I., Projekt rezolucji w sprawach dotyczących nowej polityki ekonomicznej, X Ogólnorosyjska Konferencja RKP(b) 26-28 maja 1921 r., [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 32, Warszawa 1956

Lenin W. I., Przemówienie końcowe do dyskusji nad referatem o podatku żywnościowym, 27 maja, X Ogólnorosyjska Konferencja RKP(b) 26-28 maja 1921 r., [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 32, Warszawa 1956

Lenin W. I., Przemówienie końcowe na zamknięcie kongresu, 6 marca, I Kongres Międzynarodówki Komunistycznej, 2-6 marca 1919 r., [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 28, Warszawa 1954

Lenin W. I., Przemówienie na zebraniu aktywu Moskiewskiej Organizacji RKP(b) 6 grudnia 1920 r., [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 31, Warszawa 1955

Lenin W. I., Przemówienie o oszukaniu ludu hasłami wolności i równości, I Ogólnorosyjski Zjazd poświęcony sprawom oświaty pozaszkolnej 6-19 maja 1919 r., [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 29, Warszawa 1956

Lenin W. I., Przemówienie o sytuacji aprowizacyjnej i wojennej wygłoszone na moskiewskiej konferencji komitetów fabrycznych, związków zawodowych i pełnomocników Moskiewskiej Centralnej Spółdzielni Robotniczej 30 lipca 1919 r., [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 29, Warszawa 1956

Lenin W. I., Przemówienie w sprawie prasy. Posiedzenie WCIK 4(17) listopada 1917 r., [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 26, Warszawa 1956

Lenin W. I., Przemówienie wygłoszone na I Ogólnorosyjskim Zjeździe oświaty i socjalistycznej kultury, 31 lipca 1919 r., [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 29, Warszawa 1956

Lenin W. I., Przemówienie wygłoszone na I Zjeździe Rad Gospodarki Narodowej, 26 maja 1918 r., [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 27, Warszawa 1954

Lenin W. I., Przerażeni upadkiem starego a walczący o nowe, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 26, Warszawa 1956

Lenin W. I., Referat na temat: „Proletariat a wojna”, 14 października 1914 r., [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 36, Warszawa 1958

Lenin W. I., Referat na V Zjazd SDPRR o rozłamie petersburskim i związanym z nim powołaniu sądu partyjnego, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 12, Warszawa 1955

Lenin W. I., Referat o rewolucji 1905 roku, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 23, Warszawa 1953

Lenin W. I., Referat o taktyce RKP(b), 5 lipca, III Kongres Międzynarodówki Komunistycznej 22 czerwca – 12 lipca 1921 r., [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 32, Warszawa 1956

Lenin W. I., Referat o zastąpieniu kontyngentów podatkiem w naturze, 15 marca, X Zjazd RKP(b) 8-16 marca 1921 r., [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 32, Warszawa 1956

Lenin W. I., Referat wygłoszony na Moskiewskiej Gubernialnej Konferencji Komitetów Fabrycznych, 23 lipca 1918 r., [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 27, Warszawa 1954

Lenin W. I., Rewizja programu agrarnego, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 10, Warszawa 1955

Lenin W. I., Rewolucja socjalistyczna a prawo narodów do samookreślenia, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 22, Warszawa 1950

Lenin W. I., Socjaldemokracja a tymczasowy rząd rewolucyjny, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 8, Warszawa 1955

Lenin W. I., Socjalizm a religia, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 10, Warszawa 1955

Lenin W. I., Sprawozdanie polityczne Komitetu Centralnego RKP(b) 27marca, XI Zjazd RKP(b) 27 marca – 2 kwietnia 1922 r., [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 33, Warszawa 1957

Lenin W. I., Sprawozdanie z działalności politycznej KC RKP(b) 8 marca, X Zjazd RKP(b) 8-16 marca 1921 r., [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 32, Warszawa 1956

Lenin W. I., Sprawozdanie z działalności Rady Komisarzy Ludowych 11(24) stycznia, Trzeci Ogólnorosyjski Zjazd Rad Delegatów Robotniczych, Żołnierskich i Chłopskich 10-18 (23-31) stycznia 1918 r., [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 26, Warszawa 1956

Lenin W. I., Sprawozdanie z działalności Rady Komisarzy Ludowych, 22 grudnia. VII Ogólnorosyjski Zjazd Rad 22-29 grudnia 1920 r., [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 31, Warszawa 1955

Lenin W. I., Telegram do J. B. Bosz, 9 sierpnia 1918 r., [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 36, Warszawa 1958

Lenin W. I., Tezy w kwestii narodowej, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 19, Warszawa 1950

Lenin W. I., Uwagi do drugiego projektu programu Plechanowa, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 6, Warszawa 1952

Lenin W. I., Uwagi krytyczne w kwestii narodowej, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 20, Warszawa 1951

Lenin W. I., W związku z czwartą rocznicą Rewolucji Październikowej, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 33, Warszawa 1957

Lenin W. I., W związku z zagadnieniem narodowości czyli o „autonomizacji”, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 36, Warszawa 1958

Lenin W. I., Wyniki dyskusji o samookreśleniu, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 22, Warszawa 1950

Lenin W. I., Wystąpienia w sprawie walki z głodem. Protokół. Narada prezydium Rady Piotrogrodzkiej z przedstawicielami organizacji aprowizacyjnych 14 stycznia 1918 r., [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 26, Warszawa 1956

Lenin W. I., Zwycięstwo kadetów a zadania partii robotniczej, [w:] W. I. Lenin, Dzieła, t. 10, Warszawa 1955

Łużyc J., Kaźń Mikołaja II oraz członków rodziny Romanowych, Warszawa b.d.w. (prawdopodobnie 1925)

Mac Coullagh, F. Prześladowanie chrześcijaństwa przez bolszewizm rosyjski, Kraków 1924

Maciejewski M., Powszechna historia gospodarcza czasów nowożytnych, Wrocław 1996

Mały oxfordzki słownik historii świata w XX wieku, Londyn 1992

Marcou L., Życie prywatne Stalina, Warszawa 1999

Marks K., Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, Warszawa 1953

Miedwiediew R., Ludzie Stalina, Warszawa 1989

Miedwiediew R., Pod osąd historii geneza i następstwa stalinizmu, t. 1-2, Warszawa 1990

Miedwiediew R., Rodzina Stalina, Warszawa 1990

Miedwiediew Z. A., Nieznany Stalin, [w:] Dziś – przegląd społeczny, Nr 6 z 1996 r.

Mikeln M., Stalin, Warszawa 1990

Mitzner P., Widmo POW, [w:] Karta – niezależne pismo historyczne, nr 11 z 1993 r.

Noty biograficzne, [w:] Mikeln M., Stalin, Warszawa 1990

Nowak J. R., Walka z Kościołem wczoraj i dziś, Szczecinek 1999

Ochotin N., Roginski A. (red.), Łagry: przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1998

Olszewski H., Zmierczak M., Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 1994

Orwell G., Folwark zwierzęcy, Warszawa 1996

Orwell G., Rok 1984, Warszawa 1988

Orwell G., W hołdzie Katalonii, Gdynia 1990

Parandowski J., Bolszewicy i bolszewizm w Rosji, Londyn 1996

Pietrow N., Polska operacja NKWD, [w:] Karta – niezależne pismo historyczne, nr 11 z 1993 r.

Pipes R., Rewolucja rosyjska, Warszawa 1994

Polska Internetowa Strona Komunistyczna – P. I. S. K., http://www.komunizm.px.pl, (kopia w posiadaniu autora)

Pol M., Łóżko po Leninie, [w:] Gazeta Wyborcza nr 8 z 10 stycznia 1996 r.

Radziński E., Jak naprawdę zginął car Mikołaj II, Warszawa 1994

Radziński E., Stalin. Pierwsza pełna biografia oparta na rewelacyjnych dokumentach z tajnych archiwów rosyjskich, Warszawa 1996

Rapoport J., Sprawa lekarzy kremlowskich, b.m.w., 1990

Relacja referenta Poselstwa Polskiego w Moskwie, T. Chromeckiego, na temat akcji antyreligijnych w ZSRR z okazji Bożego Narodzenia 1929 r., [w:] R. Dzwonkowski SAC, Kościół katolicki w ZSSR 1917-1939. Zarys historii, Lublin 1997

Rok 1920, [w:] Karta. Niezależne pismo historyczne., Nr 21 z 1997 r.

Sienkiewicz W., Mały słownik historii Polski, Warszawa 1991

Smaga J., Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917-1991, Kraków 1992

Smoleń M., Stracone dekady. Historia ZSRR 1917-1991, Warszawa – Kraków 1994

Sołoniewicz I., Rosja w obozie koncentracyjnym, Lwów 1938

Sołżenicyn A., Archipelag GUŁag 1918-1956, próba dochodzenia literackiego, cz. I – VII, Warszawa 1991

Sołżenicyn A., Jeden dzień Iwana Denisowicza, Warszawa 1994

Sołżenicyn A., Krąg pierwszy, Warszawa 1996, (Wydanie nowe poszerzone)

Srokowski K., Elita bolszewicka, [w:] Przegląd Współczesny Nr 60 z 1927 r.

Stalin J. W., VII Rozszerzone plenum KWMK 22-16 grudnia 1926 r., Słowo końcowe 13 grudnia, [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 9, Warszawa 1951

Stalin J. W., Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR, Warszawa 1952

Stalin J. W., Klasa proletariuszy i partia proletariuszy, [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 1, Warszawa 1949

Stalin J. W., Marksizm a kwestia narodowa, [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 2, Warszawa 1949

Stalin J. W., Nowa sytuacja - nowe zadania budownictwa gospodarczego. Przemówienie wygłoszone na naradzie działaczy gospodarczych, 23 czerwca 1931r., [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 13, Warszawa 1951

Stalin J. W., O odchyleniu prawicowym w WKP(b). Przemówienie na plenum KC i CKK WKP(b) w kwietniu 1929 r. (stenogram), [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 12, Warszawa 1951

Stalin J. W., O industrializacji i problemie zbożowym. Przemówienie wygłoszone 9 lipca 1928 r., Plenum KC WKP(b), 4-12 lipca 1928 r., [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 11, Warszawa 1951

Stalin J. W., O Komunistycznej Partii Polski. Przemówienie na posiedzeniu komisji polskiej Kominternu, 3 lipca 1924 r., [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 6, Warszawa 1951

Stalin J. W., O pewnych zagadnieniach historii bolszewizmu. List do redakcji czasopisma „Proletarskaja Rewolucja”, [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 13, Warszawa 1951

Stalin J. W., O podstawach leninizmu. Wykłady wygłoszone na Uniwersytecie im. Swierdłowa, [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 6, Warszawa 1951

Stalin J. W., O politycznej strategii i taktyce komunistów rosyjskich. Szkic planu broszury, [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 5, Warszawa 1949

Stalin J. W., O pracach kwietniowego połączonego plenum KC i CKK. Referat wygłoszony na zebraniu aktywu moskiewskiej organizacji WKP(b) 13 kwietnia 1928 r., [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 11, Warszawa 1951

Stalin J. W., O rozbieżnościach partyjnych słów kilka, [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 1, Warszawa 1949

Stalin J. W., O wynikach lipcowego plenum KC WKP(b). Referat wygłoszony na zebraniu aktywu leningradzkiej organizacji WKP(b), 13 lipca 1928 r., [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 11, Warszawa 1951

Stalin J. W., O wynikach prac XIV Konferencji RKP(b). Referat dla aktywu moskiewskiej organizacji RKP(b), 9 maja 1925 r., [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 7, Warszawa 1950

Stalin J. W., O zadaniach działaczy gospodarczych. Przemówienie wygłoszone na pierwszej wszechzwiązkowej konferencji działaczy socjalistycznego przemysłu, 4 lutego 1931 r., [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 13, Warszawa 1951

Stalin J. W., Przemówienie na pierwszym wszechzwiązkowym zjeździe kołchoźników – przodowników pracy, 19 lutego 1933 roku, [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 13, Warszawa 1951

Stalin J. W., Przyczynek do zagadnień leninizmu, [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 8, Warszawa 1950

Stalin J. W., Pytania i odpowiedzi. Przemówienie na Uniwersytecie im. Swierdłowa. 9 czerwca 1925 r., [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 7, Warszawa 1950

Stalin J. W., Raz jeszcze o socjaldemokratycznym odchyleniu w naszej partii. Referat wygłoszony 7 grudnia, VII rozszerzone plenum KWMK, 22 listopada – 16 grudnia 1926 r., [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 9, Warszawa 1951

Stalin J. W., Referat sprawozdawczy na XVIII Zjeździe partii, o działalności KC WKP(b), 3 marca 1939 r., [w:] J. W. Stalin, Zagadnienia leninizmu, Warszawa 1949

Stalin J. W., Rewolucja Październikowa a taktyka komunistów rosyjskich. Przedmowa do książki „Na drodze do Października”, [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 6, Warszawa 1951

Stalin J. W., Rok wielkiego przełomu. Na XII rocznicę Października, [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 12, Warszawa 1951

Stalin J. W., Rozmowa z pierwszą amerykańską delegacją robotniczą, 9 września 1927 r., [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 10, Warszawa 1955

Stalin J. W., Słowo końcowe do dyskusji nad sprawozdaniem politycznym Komitetu Centralnego, 23 grudnia, XIV Zjazd WKP(b), 18-31 grudnia 1925 r., [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 7, Warszawa 1950

Stalin J. W., Sprawozdanie polityczne KC na XVI Zjeździe WKP(b), 27 czerwca 1930 r., [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 12,, Warszawa 1951

Stalin J. W., Trockizm czy leninizm? Przemówienie na plenum frakcji komunistycznej WCSPS, [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 6, Warszawa 1951

Stalin J. W., Uwagi o sytuacji międzynarodowej, [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 6, Warszawa 1951

Stalin J. W., W kwestii polityki agrarnej w ZSRR. Przemówienie wygłoszone na konferencji agrarników - marksistów, 27 grudnia 1929 r., [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 12, Warszawa 1951

Stalin J. W., W sprawie proletariatu i chłopstwa. Przemówienie na XII Gubernialnej Konferencji moskiewskiej organizacji RKP(b), 27 stycznia 1925 r., [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 7, Warszawa 1950

Stalin J. W., Wyniki pierwszej pięciolatki. Referat wygłoszony 7 stycznia 1933 r., połączone plenum KC i CKK WKP(b), 7-12 stycznia 1933 r., [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 13, Warszawa 1951

Stalin J. W., Zawrót głowy od sukcesów. Przyczynek do zagadnień ruchu kołchozowego, [w:] J. W. Stalin, Dzieła, t. 12, Warszawa 1951

Sukiennicki W., Ustrój radziecki a konstytucja stalinowska, [w:] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2 z 1937 r.

Suworow W., Lodołamacz, Warszawa 1992

Szałamow W., Opowiadania kołymskie, t. I-III,Warszawa 1991

Ściśle tajne pismo ludowego komisarza spraw wewnętrznych Ławrientija Berii do Stalina z 5 marca 1940 roku, [w:] Dokumenty Katynia. Decyzja, Warszawa 1992

Trocki L., Moje życie, Warszawa 1990 (reprint wydania z 1930 r.)

Trocki L., Zdradzona rewolucja. Czym jest ZSRR i dokąd zmierza?, Pruszków 1991

Trznadel J., Powrót rozstrzelanej armii (Katyń – fakty, rewizje, poglądy), b.m.w., b.d.w. (po 1990 roku)

Villemarest P. F. de, Źródła finansowe komunizmu i nazizmu, Warszawa 1997

Walczak Z., Józef Stalin a leninowski etap w marksizmie, [w:] Eastern Review. Biuletyn informacyjny, t. 1 z 1997 r.

Walichnowski T. (red.), Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSRR 1939-1945. Przegląd piśmiennictwa, Warszawa 1989

Walicki A., Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, Warszawa 1996

Weissberg - Cybulski A., Wielka Czystka, Warszawa 1990

Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna: Wiem, http://www.encyklopedia.pl, (wydruk w posiadaniu autora)

Zamiatin E., My, Warszawa 1989


Rozprawa magisterska pt. "Doktryna i polityka wewnętrzna J. W. Stalina (1924-1953)" www.stalin.tv ©; Krzysztof Bar 2005