Rozdział drugi

Zasadnicze punkty konstytucji
Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Sowieckiej

Ustęp piąty

9. Podstawowe zadanie Konstytucji, obliczone na obecną dobę przejściową, leży w ustanowieniu dyktatury proletariatu miejskiego i wiejskiego oraz najbiedniejszego włościaństwa pod postacią silnej wszechrosyjskiej władzy sowieckiej, w celu zupełnego zgniecenia burżuazji, zniesienia wyzysku człowieka przez człowieka i wprowadzenia socjalizmu, który nie będzie miał ani podziału na klasy, ani władzy państwowej (ni gosudarstwiennoj własti).

10. Rzeczpospolita Rosyjska jest wolnym społeczeństwem socjalistycznym wszystkich pracujących Rosji. Cała władza w granicach Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Sowietów spoczywa w ręku całej ludności robotniczej, zjednoczonej w miejskich i wiejskich sowietach.

11. Sowiety dzielnic, różniących się pod względem życia i narodowego charakteru, mogą jednoczyć się w autonomiczne związki dzielnicowe, na których czele, jak w ogóle na czele wszelkich mogących się utworzyć zrzeszeń dzielnicowych, stoją dzielnicowe zjazdy sowietów i ich organy wykonawcze.

Te autonomiczne związki dzielnicowe wchodzą na zasadach federacji w skład Rosyjskiej Republiki Federacyjno-Socjalistyczno-Sowieckiej.

12. Władza najwyższa w republice sowieckiej spoczywa w ręku Wszechrosyjskiego Zjazdu Sowietów, a w okresie między zjazdami - w ręku Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego (WCKW).

13. W celu zabezpieczenia rzeczywistej wolności sumienia pracujących Kościół zostaje oddzielony od państwa, a szkoła od Kościoła i uznaje się zupełną swobodę religijnej i antyreligijnej propagandy dla wszystkich obywateli.

14. .W celu ugruntowania rzeczywistej swobody wypowiadania swego zdania Republika Rosyjska znosi zależność pracy od kapitału i oddaje w ręce klasy robotniczej i biednego włościaństwa wszystkie techniczne i materialne środki, potrzebne do wydawania gazet, broszur, książek i wszelkich innych publikacji drukarskich i gwarantuje im swobodny rozwój w całym kraju.

15. W celu ustanowienia dla pracujących rzeczywistej wolności zebrań Republika Rosyjska, uznając prawo obywateli republiki sowieckiej do swobodnego urządzania zebrań, mityngów, manifestacji itp., oddaje do rozporządzenia klasy robotniczej i biednego chłopstwa wszystkie lokale przydatne do urządzania zebrań ludowych wraz z umeblowaniem, światłem i opałem.

16. W celu nadania pracującym rzeczywistej wolności związków Republika Rosyjska, złamawszy ekonomiczną i polityczną władzę klas posiadających i w ten sposób zniósłszy wszystkie przeszkody, które dotychczas nie pozwalały w społeczeństwie burżuazyjnym robotnikom i chłopom korzystać z wolności organizacji i działalności, spieszy robotnikom i najbiedniejszym chłopom z pomocą materialną i inną w ich zrzeszaniu się i organizowaniu.

17. W celu rzeczywistego otwarcia dostępu pracującym do nauki Republika Rosyjska stawia sobie za zadanie utworzenie dla robotników i najbiedniejszych włościan pełnej, powszechnej, bezpłatnej szkoły.

18. Republika Rosyjska pracę uznaje za obowiązek wszystkich obywateli republiki i głosi hasło: "Nie pracujący nie będzie jadł!"

19. W celu troskliwej obrony zdobyczy wielkiej robotniczo-chłopskiej rewolucji Republika Rosyjska uważa za obowiązek wszystkich obywateli obronę socjalistycznej ojczyzny i wprowadza powszechną służbę wojskową. Pełne prawo obrony rewolucji z bronią w ręku mają tylko pracujący, na żywioły zaś nie pracujące nakłada się obowiązek innych świadczeń wojennych.

20. Patrząc z punktu widzenia solidarności pracującychwszystkich narodów, Republika Rosyjska nadaje wszelkie polityczne prawa obywateli rosyjskich cudzoziemcom, przebywającym na terytorium republiki w celach pracy i należącym do klasy robotniczej lub włościaństwa, nie żywiącego się cudzą pracą, i pozwala sowietom miejscowym nadawać takim cudzoziemcom,bez wszelkich trudnych formalności, prawa obywatelstwa rosyjskiego.

21. Republika Rosyjska bierze w opiekę wszystkich cudzoziemców ściganych za religijne lub polityczne przestępstwa.

22. Republika Rosyjska, uznając równe prawa wszystkich obywateli bez względu na ich przynależność rasową lub narodową, oświadcza, że ustanowienie lub dopuszczenie jakichkolwiek na tym tle przywilejów, jak również jakikolwiek ucisk mniejszości narodowych lub ograniczenie ich praw byłoby czymś przeciwnym zasadniczym prawom republiki.

23. Kierując się interesami klasy robotniczej w ogólności, Republika Rosyjska pozbawia poszczególne jednostki lub grupy praw, których ci używają na szkodę interesów rewolucji socjalistycznej.


Konstytucja Sowieckiej Rosji. www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005