Rozdział piąty

Ustawa budżetowa

Ustęp szesnasty

79. Finansowa polityka Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Sowieckiej Republiki w obecnej chwili przejściowej dyktatury pracujących zmierza do podstawowego zadania ekspropriacji burżuazji i przygotowania warunków do powszechnej równości obywateli rzeczypospolitej. W tym celu należy oddać do rozporządzenia organów władzy sowieckiej wszelkie środki niezbędnedo zaspokojenia miejscowych i ogólnopaństwowych potrzeb republiki sowietów, nie wahając się targnąć na prawo własnościprywatnej.

80. Państwowe dochody i rozchody Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Sowieckiej Republiki są uwidocznione w ogólnopaństwowym budżecie.

81. Wszechrosyjski Zjazd Sowietów albo Wszechrosyjski Centralny Komitet Wykonawczy określają, jakie rodzaje dochodów i opłat wchodzą do ogólnopaństwowego budżetu, a jakie oddaje się do rozporządzenia sowietów lokalnych; jako też ustanawiają granice opodatkowania.

82. Sowiety nakładają podatki i opłaty wyłącznie na potrzeby gospodarstwa lokalnego. Wydatki ogólnopaństwowe są pokrywane ze środków, których udziela skarb państwa.

83. Każdy poszczególny wydatek musi być warunkowany ogólnopaństwowymi dochodami lub też drogą wydania osobnego postanowienia władzy centralnej.

84. Na zaspokojenie potrzeb ogólnopaństwowego znaczenia odnośne komisariaty ludowe udzielają sowietom lokalnym niezbędnych kredytów ze skarbu państwa.

85. Wszystkie kredyty udzielane sowietom ze skarbu państwa albo zatwierdzone według preliminarzy na potrzeby miejscowe są wydatkowane przez nie w granicach rubryk preliminarza (paragrafy i punkty) bezpośrednio i nie mogą być użyte na inne cele bez osobnego pozwolenia Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego i Rady Komisarzy Ludowych.

86. Sowiety lokalne przygotowują półroczne i roczne preliminarze dochodów i rozchodów na potrzeby miejscowe. Preliminarze wiejskich i wołostnych sowietów i sowietów miast reprezentowanych w zjazdach powiatowych, jako też preliminarze powiatowych organów władzy sowieckiej zatwierdzają zjazdy gubernialne względnie dzielnicowe albo ich komitety wykonawcze. Preliminarze miejskich, gubernialnych i dzielnicowych organów władzy sowieckiej zatwierdza Wszechrosyjski Centralny Komitet Wykonawczy i Rada Komisarzy Ludowych.

87. Na wydatki nie przewidziane w preliminarzach, a także w razie braku preliminarzy sowiety zwracają się o dodatkowe kredyty do odnośnych komisariatów ludowych.

88. W razie niewystarczalności środków miejscowych na zaspokojenie miejscowych potrzeb Wszechrosyjski Centralny Komitet Wykonawczy oraz Rada Komisarzy Ludowych udziela sowietom lokalnych zasiłków, niezbędnych na pokrycie wydatków nie cierpiących zwłoki i pożyczek ze środków skarbu państwa.


Konstytucja Sowieckiej Rosji. www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005