Deklaracja praw ludu pracującego i wyzyskiwanego

Ustęp pierwszy

1. Rosja ogłasza się Republiką Rad Deputatów Robotniczych, Żołnierskich i Włościańskich.

Cała władza w centrum i w poszczególnych miejscowościach spoczywa w ręku tych rad.

2. Rosyjska Republika Sowiecka pozostaje na zasadzie wolnego związku wolnych narodów, jako federacja sowieckich narodowych republik.

Ustęp drugi

3. Kładąc sobie jako naczelne zadanie zniesienie wszelkiej eksploatacji człowieka przez człowieka, zupełne zniesienie podziału społeczeństwa na klasy, bezlitosne zgniecenie wyzyskiwaczy, ustanowienie socjalistycznej organizacji społeczeństwa i zwycięstwa socjalizmu we wszystkich krajach, III Wszechrosyjski Zjazd Rad Delegatów Robotniczych, Żołnierskich i Włościańskich postanawia:

a) w celu socjalizacji ziemi prywatna własność ziemska przestaje istnieć i cały obszar ziemi staje się ogólnonarodową własnością i oddaje się go do równego użytku ludowi pracującemu, bez żadnego odszkodowania;

b) wszystkie lasy, ziemne bogactwa i wody, mające ogólnopaństwowe znaczenie, jako też cały żywy i martwy inwentarz, wzorowe gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolne ogłasza się własnością narodową;

c) jako pierwszy krok do zupełnego objęcia na własność przez sowiecką republikę robotniczo-włościańską fabryk, kopalń, kolei żelaznych i innych środków produkcji i transportu zatwierdza się sowieckie prawo o kontroli robotniczej i o Najwyższej Radzie Gospodarstwa Ludowego w celu gwarantowania władzy pracujących nad wyzyskiwaczami;

d) jako pierwszy cios zadany międzynarodowemu kapitałowi bankowemu i finansowemu III Zjazd Sowietów ocenia prawo sowieckie o anulowaniu pożyczek zaciągniętych przez rząd cara, właścicieli ziemskich i burżuazję, wyrażając nadzieję, że władza sowiecka konsekwentnie iść będzie tą drogą aż do zupełnego zwycięstwa międzynarodowego powstania robotniczego przeciw jarzmu kapitału;

e) zatwierdza się przejęcie wszystkich banków na własność państwa robotniczo-włościańskiego, jako jeden z warunków uwolnienia mas pracujących spod jarzma kapitału;

f) w celu zniszczenia pasożytniczych warstw społecznych i organizacji gospodarstwa ustanawia się powszechny obowiązek pracy;

g) w interesie zachowania pełni władzy w ręku mas pracujących i w celu usunięcia wszelkiej możliwości przywrócenia władzy wyzyskiwaczy postanawia się uzbrojenie pracujących, utworzenie socjalistycznej Czerwonej Armii robotników i chłopów oraz całkowite rozbrojenie klas posiadających.

Ustęp trzeci

4. Wyrażając niezachwiane postanowienie wyrwania ludzkości ze szponów finansowego kapitału i imperializmu, które zalały krwią ziemię w tej najbardziej zbrodniczej wojnie, III Zjazd Sowietów całkowicie przyłącza się do wytkniętej przez władzę sowiecką polityki zerwania tajnych układów, organizacji, jak najszerszego zbratania z robotnikami i chłopami wojujących dziś między sobą armii i osiągnięcia bezwarunkowo środkami rewolucyjnymi demokratycznego pokoju pracujących - bez aneksji i kontrybucji, na zasadzie wolnego samookreślenia narodów.

5. W tym samym celu III Zjazd Sowietów żąda zupełnego zerwania z barbarzyńską polityką cywilizacji burżuazyjnej, budującej dobrobyt wyzyskiwaczy, spośród nielicznych narodów wybranych, na niewoli setek milionów ludności pracującej w Azji, w koloniach w ogóle i w małych krajach.

6. III Zjazd Sowietów pochwala politykę Rady Komisarzy Ludowych, która ogłosiła zupełną niezawisłość Finlandii, rozpoczęła wycofywanie wojsk z Persji, dała Armenii wolność stanowienia o swoim losie.

Ustęp czwarty

7. III Wszechrosyjski Zjazd Sowietów Robotniczych, Żołnierskich i Włościańskich Deputatów uważa, iż obecnie, w chwili

decydującej rozprawy proletariatu ze swymi wyzyskiwaczami, nie ma miejsca dla tych wyzyskiwaczy w żadnym z organów władzy. Pełna władza całkowicie i wyłącznie należy się masom pracującym i ich pełnomocnej reprezentacji - sowietom.

8. Dążąc zarazem do swobodnego i dobrowolnego związku mas pracujących wszystkich narodów Rosji, III Zjazd Sowietów ogranicza się do ustanowienia zasadniczych praw federacji sowieckich republik w Rosji, pozostawiając robotnikom i chłopom każdego narodu wolną decyzję na swym własnym pełnomocnym zjeździe sowietów, czy pragnie on i na jakich zasadach wziąć udział w rządzie federacyjnym i w innych federacyjnych organizacjach sowieckich


Konstytucja Rosji Sowieckiej www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005