Rozdział czwarty

Czynne i bierne prawo wyborcze

Ustęp trzynasty

64. Prawo czynne i bierne wyboru do sowietów mają niezależnie od religii, narodowości, zamieszkania itp. następujący obywatele obojga płci Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Sowieckiej Rzeczypospolitej, którzy przed dniem wyborów ukończyli osiemnaście lat:

a) wszyscy zarabiający na życie pracą produktywną i ogólnie pożyteczną, a także osoby zajmujące się domowym gospodarstwem, przez co zabezpieczające możność produktywnej pracy pierwszym, a mianowicie: robotnicy i pracownicy wszystkich rodzajów i kategorii, pracujący w handlu, przemyśle, gospodarstwie wiejskim itp., chłopi i kozacy-rolnicy, nie korzystający z pracy najemnej w celu osiągnięcia własnych zysków;

b) żołnierze sowieckiej armii i floty;

c) obywatele wchodzący do powyższych kategorii, a którzy utracili w jakikolwiek sposób zdolność do pracy.[1]

65. Nie mają prawa wyborczego biernego ani czynnego:

a) osoby wyzyskujące pracę najemników w interesie własnych zysków;

b) osoby żyjące z dochodów nie osiągniętych pracą, jak na przykład z procentu od kapitału, dochodu z przedsiębiorstw, intraty z majątku itp.;

c) prywatni kupcy, handlarze i pośrednicy handlowi;

d) mnisi i słudzy duchowni Cerkwi i wszelkich kultów religijnych;

e) urzędnicy i ajenci dawnej policji, korpusu żandarmerii i ochrany, a także członkowie byłego panującego domu rosyjskiego;

f) osoby uznane przez odnośne władze za umysłowo chore lub obłąkane, a także osoby pozostające pod kuratelą;

g) osoby skazane za jakiekolwiek haniebne występki na czas ustanowiony prawem lub wyrokiem sądowym.

Ustęp czternasty

O sposobie wyborów

66. Wybory odbywają się, stosownie do przyjętych zwyczajów, w dni oznaczone przez miejscowe sowiety.

67. Wybory odbywają się w obecności komisji wyborczej i przedstawiciela sowietu.

68. W przypadkach, w których obecność przedstawiciela władzy sowieckiej ze względów technicznych jest niemożliwa, zastępuje go przewodniczący komisji wyborczej, a w jego nieobecności przewodniczący zebrania wyborczego.

69. Przebieg oraz rezultat wyboru zanosi się do protokołu, który podpisują członkowie komisji wyborczej i przedstawiciel sowietu.

70. Szczegółowy porządek wyborów, a także udział w nich zawodowych i innych organizacji robotniczych określa miejscowy sowiet, stosownie do instrukcji Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego.

Ustęp piętnasty

O kontroli i unieważnieniu wyborów i odwołaniu deputatów

71. Cały materiał o dokonanych wyborach składa się w odpowiednim sowiecie.

72. Sowiet dla skontrolowania wyborów wyznacza komisję mandatową.

73. Komisja mandatowa składa swe sprawozdanie przed sowietem.

74. Sowiet rozstrzyga kwestię zatwierdzenia kandydatów spornych.

75. W razie niezatwierdzenia tego lub innego kandydata sowiet naznacza nowe wybory.

76. W razie niesprawiedliwości całych wyborów kwestię unieważnienia wyborów rozstrzyga bezpośredni wyższy organ władzy sowieckiej.

77. Ostateczną instancją w sprawach kasaty wyborów do sowietów jest Wszechrosyjski Cemtralny Komitet Wykonawczy.

78. Wyborcy, którzy posłali do sowietu swego kandydata, mają. prawo w każdym czasie go odwołać i odbyć nowe wybory, stosownie do ogólnych prawideł.[1] Uwaga pierwsza: Sowiety lokalne mogą za zezwoleniem władzy centralnej obniżyć ustanowioną w wyżej podanym paragrafie normę lat.
Uwaga druga: Z osób nie należących do rosyjskich obywateli z czynnego i biernego prawa wyborczego korzystają wymienieni w paragrafie 10 (Rozdział drugi, ustęp piąty).


Konstytucja Sowieckiej Rosji. www.stalin.tv. © Krzysztof Bar 2005